Menu

עיצוב והתחדשות עירונית

תבואות הארץ, תל אביב

מתחם פינוי בינוי בצפון תל אביב המשמש כבניין משרדים. כחלק משינוי תב"ע מקומית הוסב המגרש לצרכי מגורים. הפרוייקט משלב את חללי קומת הקרקע של המבנה, חללי מסחר ולובאים שקופים, עם חללי חוץ לשהייה וטיול המהווים המשך ישיר לשצ"פ סמוך קיים. תכנון אדריכלות משרד בר אוריין.