Menu

תכניות אב ותכניות מתאר

תכנית מתאר רמת השרון

המשרד שותף לצוות התכנון של תכנית מתאר רמת השרון עם משרד בר-לוי אדריכלים. תכנית המתאר מתייחסת לסוגיות כגון: תכנון חתכי הרחובות בעיר, חיבוריות השטחים הפתוחים למכלולי שטחים פתוחים בהיקף העיר, קישוריות ועידוד הליכות כחלופה לתנועה פנים עירונית, יצירת זיקה עירונית אל השטחים החקלאיים הנושקים לעיר, ייעור עירוני, שימור ושיקום ערכי טבע והנגשתם לציבור והשענות על תשתיות מי נגר לפיתוח המרחב הציבורי.