Menu

תכניות אב ותכניות מתאר

תכנית מתאר בני ברק

המשרד שותף לצוות התכנון בתכנית מתאר בני ברק אשר הופקדה בועדה המחוזית בפברואר 2017.
עקרונות התכנית עולים בקנה אחד עם גישת המשרד לתכנון נופי. מטרת השלד הנופי של העיר הייתה פיתוח מרחב ציבורי איכותי תוך התחשבות במאפיינים הייחודיים של תרבות תושבי העיר, העצמת זיקת העיר למרחב הנופי ולערכי טבע בסביבה.
התכנית שלד ירוק היררכי הנשען על רשת רחובות מוטי הליכה- מתואמת עם מתווה  התחבורה המוצע, חיבור של העיר הוותיקה לאזור פארק נחל הירקון-משאב הטבע המרכזי באזור, הגדלת כמות הגנים באמצעות תוספת שצ"פים, או שטחים שווי ערך, יצירת מרחב ציבורי דתי איכותי- הנגשה ופיתוח הקישוריות בין מוסדות הקשורים לחיי הדת ויצירת סביבה נעימה בקרבתם והדגשת ראשי הגבעות בהם ממוקמות ישיבות, מוסדות דת ושצ"פים.