Menu

תכניות אב ותכניות מתאר

תכנית מתאר באר שבע

המשרד שותף לצוות התכנון של תכנית מתאר לעיר באר שבע עם מן שנער אדריכלים. תכנית המתאר מציעה תפיסה של עירוניות מדברית חדשה – עיר מקיימת ( SUSTAINABLE CITY ) היודעת לחסוך, לשמור ולנצל כל משאב טבעי אפשרי שברשותה, ובראש ובראשונה את המים.  המרחב העירוני מבוסס על  יצירת זיקה בין  השטחים הירוקים לתוואי יובלי הנחלים הקיימים (כובשים, סוללים, נחל ב"ש). התכנית מציעה  יצירת רשת ירוקה ואיכותית של שטחים פתוחים שיש לה קשר למרחב הנופי ההיקפי.