Menu

תכניות אב ותכניות מתאר

תכנית אב לניהול נגר, תל אביב

בהמשך לנספח ניהול הנגר ותכנית האב לת"א שערך המשרד , בה הובהר הפוטנציאל לחסכון בהוצאות עירוניות על תשתיות כמו גם התרומה של פתרונות נופיים הנדסיים בהיבט הסביבתי, אקולוגי והקהילתי, הוחלט לקדם פיילוט לניהול מי נגר באגן היקוות נבחר בעיר.
האגן הנבחר לפיילוט הוא אגן שכונת התקווה, וזאת בשל שילוב בין אוכלוסיות מוחלשות, ריבוי מקרי הצפות ותנופת התחדשות עירונית.         
נתוני האגן מאפשרים מגוון פתרונות, בראשם הוספת מוצא שני לנחל האיילון. הפיילוט מציע סל פתרונות נקודתיים, הממופים במערכת ה-GIS  לשימוש העירייה והמתכננים באגן, שיחד בפרישה מערכתית, יכולים  לסייע  בצמצום משמעותי של מקרי ההצפות.
 
הצוות כלל את משרדנו-סטודיו אורבנוף אדריכלות נוף, משרד לביא נטיף - יועץ ניקוז והידרולוג, בשיתוף עם מחלקות העירייה המתאימות בהובלת משרד אדריכל העיר.