Menu

תכניות אב ותכניות מתאר

תכנית אב לנחל חדרה

במהלך העשור האחרון ישנה תנופת פיתוח משמעותית בחדרה, פיתוח מואץ המלווה בציפוף רב ובינוי
על חשבון השטחים הפתוחים ותת הקרקע
 
במקביל להתפתחות העיר חדרה, והאיום על השטחים הפתוחים, אנו עדים לשינויי האקלים
המביאים עמם אירועי טבע קיצוניים והצפות רבות בעוצמה ובתדירות שלא נראו בעבר. אלו מדגישים
את הצורך של חדרה במערכת שטחים פתוחים, "מרחב הגנה עירוני" - מרחב שבשגרה משפר את
איכות האוויר, מפחית את אפקט החממה, מעצים את המגוון הביולוגי ואת היקף הטבע העירוני
בעיר, ובאירועים החריגים תומך במרחב העירוני ובכך מצמצם את הפגיעה ברכוש ונפש. ערים רבות
מקדמות היום מדיניות ותכנון המבוססים על עקרון זה של חוסן עירוני הנשען על "מרחב נופי
משמעותי"
 
על הרקע הנ"ל הוכנה התכנית הרעיונית, ועל כן החשיבות הגדולה לקדם את מימוש התכנית – לחזק
ולשמר את מרחב הנחל כשטחים פתוחים משמעותיים בהיבט הנופי-אקולוגי, שישרתו את העיר חדרה
ואת יישובי הסביבה, ותשפר את איכות החיים של התושבים.
אחד הדגשים המהותיים של התכנית הוא חיזוק מערכת אקולוגית של שטחים פתוחים. מרחב הנחל
סובל מצווארי בקבוק המאיימים על בתי הגידול ועל תפקוד הנחל באירועים בהם נפחי זרימת המים
גדולים, ובנוסף, מגבילים את גישת הציבור אל מרחב הנחל ואת אופן השימוש בו. התכנית מציעה
מערך של פשטי הצפה וגופי מים על בסיס מי השיטפונות, שיסייעו בשיפור איכות מי הנחל, ויהוו
מערכת טבעית עשירה עם מוקדים אקולוגים ועוגנים לפעילות נופש וטיול, כולל פוטנציאל גבוה
לפיתוח מסלול / מוקדי צפרות חורף; שימור ושיפור בתי הגידול לבעלי חיים יבשתיים ואקווטיים
)כולל תכנון ושמירת אזורי סבך ללא מעורבות אדם(; שימור אזורי הביצות והאחו הלח הטבעי כבתי
גידול אקולוגיים )פלורה ופאונה( ומוקדי לימוד וביקור.