Menu

שכונות מגורים

קרית גת מערב

תכנית שלד לקריית גת מערב שיתוף עם משרד "יער אדריכלים ובינוי ערים". התכנית נושקת לוואדי קיים ומייצרת פארק לניארי צמוד לבינוי העתידי עם טיילת נופית וחזית עירונית פעילה.