Menu

שכונות מגורים

תל השומר מרכז מפורטת

שכונה של 12,000 יח"ד שעתידה לקום בשטח בסיס תל השומר המתפנה. הקונספט הנופי הושתת על הטופוגרפיה הקיימת והישענות על המערכת ההידרולוגית הקיימת. הבסיס הוקם ע"י הבריטים שמיעטו בעבודות עפר ושימרו את האזורים הנמוכים כאפיקי ניקוז טבעיים ונטעו לצדם אקליפטוסים שברבות השנים הפכו לסימן היכר. התבססות על המורפולוגיה הקיימת משמר את מרבית העצים ומהווה בסיס לשלד הנופי של השכונה. השכונה מבוססת על גריד פשוט שמייצר עירוניות, קישוריות, התמצאות טובה, כמו גם פריסה יעילה של שימושי קרקע וקישור יעיל למערכות התחבורה העירוניות והמטרופליניות. גריד השדרות והרחובות משלים את השלד הנופי.