Menu

מבני ממשל, ציבור ותרבות

ג'נרי 2, קריית הלאום, ירושלים

מתחם קריית הממשלה בקריית הלאום בירושלים הוא קומלפקס בן שלושה מבנים שעתיד לאגד במקום אחד את כלל משרדי הממשלה. ג'נרי 2 הוא מהמכרזים הגדולים להקמת מבנים שפרסמה המדינה בשנים האחרונות, המבנה ישמש משכן ל-3 לשכות שרים. בשנת 2012  זכתה ההצעה של צוות התכנון, בהובלת משרד קולקר-קולקר-אפשטיין, אשר כללה מארג של חצרות פנימיות בשלושה מפלסים שונים. הפיתוח נמצא בימים אלה בשלבי ביצוע מתקדמים.