Menu

מבני ממשל, ציבור ותרבות

קריית הממשלה המחוזית, ירושלים

 מתחם קריית הממשלה הינו מתחם עירוני שוקק, בלב העיר ירושלים. המתחם כולל רצף של חללים עירוניים: ככר כניסה עליונה ברחוב יפו, ככר כניסה תחתונה ברחוב שז"ר, ושני ציר צפון דרום הקושרים רעיונית ומרחבית את הכיכרות והחצר הפנימית .בלב אזור המסחר המחבר בין בנין קריית הממשלה החדש עם המבנים לשימור שעל דופן רחוב יפו, כיכר עירונית ובמרכזה בריכה אקולוגית.