Menu

עיצוב והתחדשות עירונית

מרכז שוסטר, תל אביב

פרויקט של התחדשות עירונית הכולל הרחבת שטחי המסחר ופיתוח מחודש של המרחב הציבורי. חלק ממטרות הפרויקט הן פתיחת הנתק המפלסי והוויזואלי מהרחוב והנגשתו לכלל הציבור תוך שמירה על הצביון המקומי הקיים בשכונה- יצירת גן בקנה מידה אנושי בשכונת מגורים לרווחת התושבים.