Menu

פארקים

פארק מטרופוליני רש 1010, רמת השרון

פארק מטרופוליני המשתרע על פני כ-270 דונם. הפארק תוכנן במסגרת הכנת תב"ע לשכונה החדשה נווה גן צפון ברמת השרון. השכונה העתידית והפארק המטרופוליני מתוכננים כמערכת אחת מבחינה נופית וניהול נגר. מי הנגר העילי מהשכונה כולה מובלים אל אזור פארק לינארי בו יטופלו המים ויסוננו באמצעים טבעיים דרך סדרה של בריכות עד לבריכת השהייה המרכזית בפארק. אזור ניהול הנגר הוא גם החלק האינטנסיבי של הפארק ויכיל בתוכו פעילויות עירוניות המשרתות את באי הפארק המטרופוליני. בצמוד לבריכת ההשהיה ממוקמת בריכת חורף קיימת לשימור המופרדת ממי הנגר המגיעים מכיוון השכונה. הפארק בחלקו האקסטנסיבי מאופיין בחלקות חקלאיות קיימות הממשיכות לתפקד ככאלה, ביניהם מוסדרים שבילים לטיול ושוטטות. התכנון מכיל סדרת מעברים אקולוגיים המחברים את הפארק לשטחים פתוחים צמודים.